Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκπαίδευση .::. Σχολικές ομάδες .::. Ανεξάρτητες εκπ. επισκέψεις

Ανεξάρτητες εκπ. επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικοί έχουν και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με τους μαθητές τους ανεξάρτητες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, χωρίς συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου. Η μόνιμη και οι περιοδικές εκθέσεις του μουσείου προσφέρονται για το σχεδιασμό, από τους ίδιους, πολλαπλών εκπαιδευτικών διαδρομών. Έτσι, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να:

  • Επιλέξει κάποιες μόνο από τις θεματικές ενότητες της έκθεσης αποφεύγοντας να αναλωθεί σε μια κουραστική και αναποτελεσματική για τους μαθητές του περιδιάβαση όλου του μουσείου.
  • Συνδυάσει αντικείμενα που εκτίθενται σε διαφορετικές ενότητες, γύρω από ένα θέμα που έχει επιλέξει ο ίδιος, ανεξάρτητα από την εκθεσιακή πρόταση του μουσείου.
  • Αξιοποιήσει μια περιοδική έκθεση σε σύνδεση με αντίστοιχες θεματικές ενότητες ή και μεμονωμένα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης.
  • Χρησιμοποιήσει, κατά την κρίση του, τα εκπαιδευτικά έντυπα του μουσείου.

Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει την επίσκεψη στο μουσείο περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών του και στον ευρύτερο σχεδιασμό του για τη διδασκαλία διαφορετικών θεματικών περιοχών, τόσο στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος όσο και στην υλοποίηση διαθεματικών προσεγγίσεων.

Για να υποστηρίξει τις σχολικές επισκέψεις αυτής της μορφής, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έχει καθιερώσει την πραγματοποίηση σε τακτική βάση επιμορφωτικών συναντήσεων για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.